środa, 6 maja 2020

o nas

Wszystkie placówki Klubu Malucha "Dziecinada"

świadczą usługi opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym tj. od 1 do 3 lat 

(do 4 lat jeśli dziecko nie dostało się do przedszkola)

 

Każda z naszych placówek jest miejscem bezpiecznym, dostosowanym do potrzeb maluchów. 

Nasze lokale przystosowywane zostały zgodnie z wymogami Sanepidu, Straży pożarnej oraz wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.). 

 

Każda z funkcjonujących placówek została wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub rejestru opiekunów dziennych.

Nasze placówki są w pełni przyjazne dzieciom. Wyposażenie oraz zabawki spełniają normy oraz posiadają odpowiednie atesty lub certyfikaty.

 Dodatkowo w związku z zaleceniami dot. COVID-19 w naszych placówkach wprowadzone zostają dodatkowe środki ochronne oraz dodatkowe procedury.

 

Wszystkich Rodziców i opiekunów wchodząc do żłobka prosimy 
o zdezynfekowanie rąk (środki do dezynfekcji zostaną udostępnione
 przy wejściu w widocznym miejscu, niedostępnym dla dzieci) lub ubranie rękawiczek ochronnych. Rodzice/opiekunowie powinni również 
zakryć usta i nos.
  

I. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka
 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze żłobka  powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
2. Wchodząc do żłobka rodzice/ opiekunowie powinni zdezynfekować ręce (środki do dezynfekcji zostaną udostępnione  przy wejściu w widocznym miejscu, niedostępnym dla dzieci) lub ubrać rękawiczki ochronne. Rodzice/opiekunowie powinni również zakryć usta i nos.
3. Rodzice mogą wchodzić do szatni ze swoim dzieckiem pojedynczo (1 rodzic/rodzina + dziecko/dzieci) zgodnie z ustalonym z pracownikami Klubu Malucha „Dziecinada” harmonogramem.
4. Do żłobka mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych.
5. Dzieci do żłobka są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe
6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka
7. Dzieci do placówki nie powinny zabierać żadnych zabawek lub innych zbędnych przedmiotów.
 8. Na terenie żłobka ograniczone zostaje przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
9. Adaptacja nowych podopiecznych odbywa się za zgodą organu prowadzącego – właściciela placówki. Adaptacja jest przeprowadzana indywidualnie (1 dziecko + 1 Rodzic) w indywidualnie ustalonych godzinach.
9. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym w ciągu 1h po przybyciu do żłobka lub w razie potrzeby spowodowanej podejrzeniem stanu chorobowego oraz odnotowanie temperatury w specjalnej karcie dot. dziecka)

Nie będą przyjmowane dzieci, których temperatura wynosi 37 stopni lub więcej oraz przejawiają inne objawy chorobowe.

 

Na terenie żłobka dzieci i personel przebywa bez maseczek,

 zachowane są dotychczasowe standardy opieki nad dziećmi, 

natomiast na terenie placówki są dostępne wszelkie możliwe środki ochronne i dezynfekcyjne 

dla podopiecznych, które są stosowane dla personelu oraz osób trzecich w razie potrzeby.